Obchodní podmínky

Prodávající - firma  Vladimír Urbanec - CK Mates.  Adresa - Svatojánské nám 47, 54101 Trutnov, IČO : 14558173,  DIČ: CZ5409030044

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo zboží již není na skladě.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Při avízu zboží na dotaz neplaťte kartou ani bankovním převodem - zboží pravděpodobně není skladem

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží
Velmi důležité - s vráceným zbožím nutno vrátit i účtenku. (důvod EET)

Vrácení zaplacené kupní ceny

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.     

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se kupující obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke sporu z konkrétní kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující nebo prodávající navrhnout mimosoudní řešení konkrétního sporu k subjektu k tomu určenému tj. česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát - odd.ADR - Štěpánská 796/44, Praha 1. Nebo využít platformu pro řešení mimosoudních sporu on-line - http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vzorový formulář pro odstoupení

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:             
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Vladimír Urbanec- CK Mates
IČ: 14558173
Se sídlem: Svatojanské náměstí 47, 541 01 Trutnov

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele  (podpis)

Příloha:  Doklad o koupi zboží

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2021

výhody nákupu u nás

Vlastní kamenná prodejna

Vše máme skladem

Na trhu jsme již 26 let

Zázemí Horského klubu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace