Reklamační řád

Reklamační řád
O reklamaci by měl prodejce rozhodnout hned, když jde o složitější případ, má na rozhodnutí tři dny.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem výslovně nedohodne na delší lhůtě.
Uvedená lhůta běží ode dne, který následuje po datu, kdy jste reklamaci uplatnili (datum doložíte reklamačním protokolem). Když její konec připadne na víkend nebo svátek, prodlužuje se do prvního pracovního dne.
Kupující je oprávněn reklamovat zboží  ve  lhůtě 24 měsíců od zakoupení výrobku  u vad, které se vyskytnou u nového spotřebního zboží,
Zákonnou lhůtu pro uplatnění práv z vad zboží však nelze zaměňovat s životností zboží, za vadu zboží se nepovažuje jeho běžné opotřebení.
Vyskytne-li se ve stanovené lhůtě na zboží vada, za niž prodejce odpovídá, může spotřebitel (dle § 2169 občanského zákoníku) v návaznosti na povaze vady požadovat některé z těchto práv:
opravu zboží,
výměnu zboží,
slevu z ceny zboží,
odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny).
1.Dá-li se vada jednoduše odstranit, má zákazník právo na opravu zboží.
2.Výměna je možná tehdy, pokud to vzhledem k povaze vady není neúměrné. Za neúměrné lze např. považovat, pokud by spotřebitel požadoval výměnu zboží v případě, kdy lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu .Týká-li se vada pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti.
3.Pokud by nebylo možné vadu zboží odstranit opravou či výměnou, může spotřebitel od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
4. Právo vybrat si dodání nové věci, výměnu její součásti nebo odstoupení od smlouvy má spotřebitel i v případě, že:prodejce neodstraní vadu v zákonem stanovené lhůtě nebo u opakující se vady    Za opakující se vadu se zpravidla považuje, objeví-li se tatáž vada potřetí, za větší počet vad pak tři vady, které se současně projeví na věci a brání jejímu řádnému užívání.
Práva z vad zboží se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.
Kupující musí prodejci zboží předložit, sdělit mu, jakou vadu zboží má nebo jak se vada projevuje
Kupující musí doložit koupi zboží (tj. že dané zboží zakoupil u uvedeného obchodníka a kdy ke koupi došlo) jakýmkoli prokazatelným způsobem (např. paragonem, záručním listem, dokladem o zaplacení internetové objednávky apod.).
Prodávající (popř. záruční servis) jsou povinni při převzetí zboží do reklamačního řízení spotřebiteli vydat písemné potvrzení, které musí obsahovat:

kdy spotřebitel reklamaci uplatnil,
co je jejím obsahem,
jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.